پیش آگهی و عوارض / سیر بالینی
دکتر امیر طاهری – متخصص داخلی – فوق تخصص گوارش، کبد و مجای صفراوی